Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АВАЛЬНИЙ КРЕДИТ [АВАЛЬНЫЙ КРЕДИТ] (від фр. aval - порука) - кредит банку, що надається клієнтові для за його гарантійних зобов'язань. Призначення А.к.- покрити зобов'язання клієнта, якщо він фінансове неспроможний виконати їх самостійно. А.к. має варіанти Гарантій або доручень: доручення щодо кредиту, гарантія платежу, гарантія поставок, позики, подат-кові, страхові, митні, транспортні та інші доручення.

АВАНГАРДНИЙ [АВАНГАРДНЫЙ] (фр. avant-garde, від avant - попереду і garde - охо-рона, букв.- передова охорона) - належ-ний до авангарду, передовий, той, що йде в перших лавах.

АВАНЗАЛ [АВАНЗАЛ] (від фр. avant - перед і нім. Saal - зал) - передній зал, приймальня.

АВАНС [АВАНС] (фр. avance - задаток, від avancer - платити наперед) - попередньо виплачена грошова сума в рахунок майбут-ніх платежів за матеріальні цінності, на ви-конання робіт, надання послуг. А. виплачується підприємствами (організаціями) пра-цівникам у рахунок заробітної плати, на гос-подарські витрати, витрати на відряджен-ня, для придбання малоцінного майна. Між підприємствами та організаціями виплата А. допускається під час укладання господар-ських чи підрядних контрактів, договорів з метою надання договірним сторонам більшої взаємодовіри. Тим самим Гарантується попереднє перерахування грошей виконав-цеві для покриття його початкових видатків, пов'язаних з виконанням програм (робіт), передбачених умовами договору. Розмір А., строки виплати та порядок погашення виз-начаються угодами (контрактами) між сто-ронами. На практиці у вигляді А. сплачується частина майбутньої суми оплати, що становить 10-15% її загального обсягу. У зовнішній торгівлі під авансовим платежем розуміється будь-який платіж, проведений покупцем-замовником до моменту відванта-ження товару чи надання послуг. Повний А. виплачується досить рідко і є найневигід-нішою для імпортера формою розрахунків (для експортера-навпаки). А. обов'язковий при поставках на умовах кредиту і ста-новить, як правило, 10-25% вартості кон-тракту. Повернення А. при невиконанні зо-бов'язань експортером забезпечується бан-ківською гарантією. Як і завдаток, А. є ма-теріальним підтвердженням реальності умов укладення договору, але, на відміну від завдатку, він не є способом забезпечення виконання зобов'язань. При виконанні до-говірного зобов'язання А. зараховується у рахунок остаточного платежу за договірни-ми зобов'язаннями. При розторгненні дого-вору А. повертається повністю або частково залежно від умов договору.

АВАНСОВА ЗАКУПІВЛЯ (АВАНСОВАЯ ЗАКУПКА] - форма комерційно-торговельних операцій, договірних зобов'язань. Сторона, зацікавлена у продажу своїх товарів у вигля-ді авансових поставок, надає визначеному покупцю (партнеру) початкове незначні партії товару на підставі відповідних догово-рів (угод). Товари можуть надаватись на за-садах передоплати, неповної оплати або авансом з оплатою (розрахунком) після про-дажу товару стороною-покупцем. Покупець, у ролі якого найчастіше виступають гуртові (оптові) чи роздрібні торговельні організації, будучи зацікавленим у розширенні свого асортиментного торгового набору та можли-востях завоювання регіонального й товар-ного ринків, здійснює авансові закупки як додатковий засіб розширення своєї діяль-ності 1 набуття додаткових прибутків без до-даткових капіталовкладень. У договорах А.з. товарів можуть передбачатись умови проведення маркетингових акцій з метою вивчення і прогнозування кон'юнктури ринку, формування попиту населення.

АВАНСОВАНИЙ КАПІТАЛ [АВАНСИРОВАННЫЙ КАПИТАЛ) - Див. Капітал авансований.

АВАНСОВАНІ ЗАСОБИ [АВАНСИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА] - кошти, заздалегідь ви-ділені для започаткування, реалізації пев-них підприємницьких програм, досягнення певних цілей.

АВАНСОВИЙ ЗВІТ [АВАНСОВИЙ ОТЧЕТ] - звіт підзвітної особи на бланку типової фор- ми про витрачання грошей, виданих їй на-перед (авансом) юридичною особою для ви-конання певного службового доручення. У звіті зазначаються призначення авансу, розмір його суми та перелік фактичних вит-рат, що підтверджуються доданими відпо-відними первинними документами. Якщо видача авансу була пов'язана з виконанням доручення у службовому відрядженні, то до А.з. додається також пояснювальна запис-ка про виконану роботу.

АВАНСОВИЙ ПЛАТІЖ [АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ] - попереднє надання (перерахуван-ня) грошей за товари, послуги до моменту їх одержання або виконання.

АВАНСУВАННЯ [АВАНСИРОВАНИЕ] (фр. avance, від латин, avancer - платити наперед) - надання у розпорядження однією до-говірною стороною іншій коштів у рахунок майбутніх платежів, пов'язаних з проведен-ням певних робіт, попередніх розробок або підготовкою до відвантаження певних пар-тій товарів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія