Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АБСТРАГУВАТИ [АБСТРАГИРОВАТЬ] (від латин. absrtaho - відтягую, відриваю) - думкою виділяти з усіх ознак,�й, зв'язків конкретного предмета основні, найзагальніші.

АБСТРАКТНА ПРАЦЯ [АБСТРАКТНЫЙ ТРУД] - праця, якою створюється вартість товару. Витрати людської праці взагалі, безвідносно до конкретної форми цієї витрати.

АБСТРАКТНЕ МИСЛЕННЯ [АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ] - один з видів людського мислення, який полягає в утворенні абстракт-них понять і оперування ними.

АБСТРАКТНЕ ПОНЯТТЯ (АБСТРАКТНОЕ ПОНЯТИЕ] -опосередковане, беззаперечне поняття, що базується на визначенні (вио-кремленні) суттєвих властивостей певних явищ, дій (напр.: справедливість, послідов-ність, рівність, правдивість).

АБСТРАКТНИЙ [АБСТРАКТНЫЙ] (від ла-тин. abstractio - відтягнення, відвернення) - той, що є наслідком виділення у думці з усіх ознак, властивостей, зв'язків конкрет-ного предмета основних, найзагальніших.

АБСТРАКТНІ ЕЛЕМЕНТИ [АБСТРАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ] - нематеріальні елементи (складові) культури: інтелектуальні, наукові, професійні цінності, погляди, ідеї, ознаки ін-дивідуальності, духовності, які є невід'ємни-ми атрибутами, що формують імідж ділової людини.

АБСТРАКЦІЯ [АБСТРАКЦИЯ] (англ. abstraction - виділення) - метод наукового дослід-ження, що полягає у мисленому (умовному) відділенні (усуненні, нейтралізації, відо-кремленні) найістотніших рис, відношень, сторін, дай певного предмета, суб'єкта.

АБСУРД (АБСУРД] (латин. absurdus - немило-звучний, безглуздий)-безглуздя, нісенітниця.

АБ'ЮРАЦІЯ [АБЬЮРАЦИЯ] (латин. abjura-tio, від abjuro - клятвено відрікаюсь) - при-людне зречення віри або своїх переконань.

АВАЛЬ [АВАЛЬ (фр. aval - порука) - пору-чительство (зобов'язання, гарантія) за век-селем, надане третьою особою (стороною), котра перебирає на себе обов'язки (повну відповідальність) за зобов'язання, означені у векселі його першим власником перед будь-якою фізичною чи юридичною особою - наступним власником векселя - акцеп-тантом, індосантом, векселедавачем. напр.; фермер закупив обладнання у машинотех-нологічної станції у кредит (або на лізинго-вих засадах) і, не маючи необхідної су ми гро-шей. розрахувався, векселем. Якщо третя сторона, напр. акціонерна компанія "Хліб України", поручається за фермера, висту-паючи Гарантом сплати його зобов'язань, то таке поручительство є А. У ролі аваліс-та можуть виступати банки, страхові компа-нії. Цим збільшується надійність векселя. Поручительство вважається дійсним, коли воно засвідчене підписом аваліста на лицьо-вій чи зворотній стороні векселя або офор-млене спеціальним гарантійним листом (ал- лонж), який прикріпляється до векселя. А. сприяє збільшенню торговельно-комерцій-них операцій, у т. ч. й зовнішньоекономічних. Аваліст, котрий сплатив (купив) вексель, одержує всі права, передбачені векселем, передусім по відношенню до того, кому він надає Гарантію (тобто щодо першого влас-ника векселя), а також стосовно осіб, які зобо-в'язані перед останнім (напр.: аваліст за ак-цептанта має право вимоги виконання пев-них зобов 'язань чи позову лише проти остан-нього). Обсяг і ступінь відповідальності ава-ліста співвідносні обсягу й ступеню відповідальності особи, за котру виданий А Аваліст має право вимагати відшкодування зобов'я-зання за векселем у повному обсязі від особи, щодо якої він виступив авалістом, а також від осіб, відповідальних перед цією особою.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія