Библиотека Воеводина _ "Аудит" / Б.Ф. Усач ... экономика, финансы, бизнес, политэкономия, экономикс, суд, юриспруденция, опт, право, маркетинг, брэндинг, литература, библиотека, книги, студент, реферат, учебник, теория, инвестиции, менеджмент, управление, предпринимательство, предприятие, реклама, международная, словарь, энциклопедия, история, ВЭД, тнк, корпорация, концерн, консорциум, аудит, страхование, биржа, деньги, кредит, сбыт, ресторан, паблик рилейшнз, public relations, PR, персонал, фирма, компания, бесплатно, free, фокус-группа, focus-groups, исследования рынка, архив, журнал, книги и статьи, анализ, комментарии
Библиотека Воеводина ... Главная страница 
на українській мові

Przewozna rampa przeladunkowa, Rampa załadunkowa, Rampy przeładunkowe

 

Усач Б.Ф.
Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.

У навчальному посібнику вперше розкривається система організації і проведення аудиту в умовах застосування в Україні нового Плану рахунків, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, національних нормативів аудиту. Розглядаються види, об'єкти, методи і організація аудиту, етапи і процедури аудиту. Значна увага приділяється аудиторському звіту (висновку), аудиту активів і пасивів, оцінюванню фінансової звітності, показуються особливості аудиту в комп'ютерному середовищі.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, курсів підвищення кваліфікації, практичних працівників податкового, аудиторського, ревізійного і фінансового профілів.

УДК 657.6(075.8) ББК 65.050я73
ISBN 966-7767-47-7
© Б.Ф. Усач, 2002
© Видавництво "Знання-Прес", 2002


 

 


Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

b>

Вступ

Тема 1. Аудит як форма контролю, його об'єкти і метод

1.1. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Його сутність, мета і завдання
1.2. Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту
1.3. Види аудиту та його відмінність від ревізії
1.4. Предмет, об'єкти і метод аудиту


Тема 2. Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення

2.1. Управління аудитом в Україні
2.2. Сертифікація аудиторської діяльності
2.3. Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності
2.4. Професійна етика та правовий статус аудиторів і аудиторських фірм

 

Тема 3. Планування, стадії і процедури аудиту
3.1. Порядок розробки планів та програм аудиту
3.2. Стадії, етапи і процедури аудиту


Тема 4. Методика проведення аудиту

4.1. Порядок проведення аудиторської перевірки
4.2. Узагальнення результатів аудиту


Тема 5. Аудиторський ризик

5.1. Поняття ризику і правила його оцінювання
5.2. Ризик аудиту або загальний ризик
5.3. Ризик невідповідності внутрішнього контролю підприємства
5.4. Ризик невиявлення


Тема 6. Помилки і процеси обману

6.1. Поняття помилок, їх різновиди та причини виникнення
6.2. Помилки та шахрайство (норматив № 7)


Тема 7. Аудиторські докази

7.1. Поняття аудиторських доказів та їх види
7.2. Джерела і процедури отримання аудиторських доказів та вимоги, що до них висуваються


Тема 8. Аудиторські робочі документи

8.1. Поняття та класифікація робочої документації
8.2. Зміст і форма робочих документів
8.3. Конфіденційність та володіння робочими документами, порядок їх зберігання
8.4. Додаткова підсумкова документація


Тема 9. Узагальнення результатів аудиту

9.1. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку
9.2. Основні елементи аудиторського висновку
9.3. Види аудиторських висновків та їх зміст


Тема 10. Аудит активів підприємства

10.1. Аудит операцій з коштами в касі
10.2. Аудит операцій на рахунках у банку
10.3. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі
10.4. Аудит розрахунків із підзвітними особами
10.5. Аудит основних засобів
10.6. Аудит нематеріальних активів
10.7. Аудит матеріальних цінностей
10.8. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП)
10.9. Аудит розрахунків із покупцями та замовниками
10.10. Аудит розрахунків за претензіями
10.11. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків


Тема 11. Аудит пасивів підприємства

11.1. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань
11.2. Аудит довгострокових позик і векселів
11.3. Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик
11.4. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
11.5. Аудит розрахунків за податками і платежами
11.6. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням


Тема 12. Оцінювання фінансової звітності

12.1. Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до неї
12.2. Склад і призначення фінансової звітності та основні принципи її підготовки
12.3. Оцінювання фінансової звітності підприємства
12.4. Аудит фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності
12.5. Фінансовий аналіз звітності


Тема 13. Аудиторські послуги

13.1. Консультаційні послуги, не пов'язані з аудитом
13.2. Аудиторська оцінка вартості об'єктів приватизації та оренди
13.3. Аудит спільних підприємств
13.4. Аудит акціонерних товариств
13.5. Аудит цінних паперів
13.6. Аудит інвестицій
13.7. Аудит комерційних банків


Тема 14. Особливості внутрішнього аудиту

Тема 15. Особливості аудиту в комп'ютерному середовищі

Література